ANSVARLIG PRODUKSJON

Vår opptreden i alle situasjoner, uavhengig av land eller marked, er preget av respekt for kunder, forretningspartnere og lokalsamfunnene vi er tilstede. Våre ansatte skal alltid opptre med forsvarlig skjønn.

BESTIKKELSER, BEDRAGERI OG KORRUPSJON  

Alle former for bestikkelse, korrupsjon og hvitvasking av penger er forbudt. Vi er imot all ulovlig konkurransebegrensning. Ansatte skal ikke gi eller ta imot personlige gaver, tjenester, turer, underholdning eller andre fordeler av noen betydelig verdi.

Ansatte i aktuelle roller er forpliktet til å gjennomføre opplæringsprogram i Code of Conduct. Alle fordeler og forretningsunderholdning skal være preget av måtehold og åpenhet. En ansatt som mottar en ytelse eller et tilbud om en ytelse som den mener er i strid med Code of Conduct skal øyeblikkelig returnere gaven til giveren og rapportere hendelsen til nærmeste overordnede. Det er strengt forbudt å gi, tilby eller love noen form for fordel, enten direkte eller indirekte, til noen Offentlig tjenestemann for å urettmessig påvirke utøvelsen av offentlig myndighet i sammenheng med offentligheten anskaffelser, for å beholde enhver annen form for virksomhet eller forretningstransaksjon eller som ellers kan innebære en urettmessig gevinst.

INTERESSEKONFLIKTER

Vi tar hensyn til interessekonflikter. Det forventes at ansatte opptrer lojalt til selskapet og unngår situasjoner som fører til en interessekonflikt mellom selskapet og den ansatte eller andre interessenter, deres pårørende eller selskaper kontrollert av dem.

MARKEDSFØRING

I vår produktmerking og reklame gir vi informasjon som er korrekt og ikke misvisende. 

KONFIDENSIELL INFORMASJON

Konfidensiell informasjon om selskapets strategier, aktiviteter og forretningsdrift må være beskyttet og må ikke utleveres til uvedkommende. Fortrolig informasjon som leveres til selskapet av en tredjepart, må behandles og beskyttes i på samme måte som selskapets interne fortrolige informasjon.

INFORMASJONSSIKKERHET

Ansatte skal håndtere all informasjonen de behandler på en måte som er forsvarlig og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav. Selskapet tar alle forholdsregler som er nødvendige for å beskytte informasjonssystemene våre mot trusler og for å redusere risikoen forbundet med informasjonsbehandling.