DYREVELFERD

DYREVELFERD

All håndtering av levende dyr i selskapet skal oppfylle nasjonal lovgivning om dyrevelferd og felles bransjeretningslinjer og alle bøndene som leverer til Den Stolte Hane skal delta i Dyrevelferdsprogram.

Den Stolte Hane har egne veterinærer og rådgivere som arbeider ut mot alle bøndene våre for å sikre god oppfølging fra fagfolk med kompetanse på fjørfe.

Vi har en fortløpende registrering av produksjonsdata fra hele verdikjeden samlet i en felles database for å kontinuerlig kunne følge med på utviklingen i kyllingproduksjonen.

Vi etterstreber å sikre god dyrevelferd i hele verdikjeden og overvåker dyrevelferdsindikatorer for å sikre at kyllingene behandles ansvarlig.

Vår sjef for Kvalitet, dyrevelferd og helse, Christin (veterinær), sørger sammen med vårt veterinær- og rådgivningsteam for oppfølging, rådgivning og besøk hos bøndene på våre gårder

«VelferdEn til kyllingene og HØNENE er vår viktigste oppgave»

Christin Bjønness, Sjef for Kvalitet, dyrevelferd og helse

dyrevelferdserklæring

KYLLING OG VERPEHØNER

For Den Stolte Hane er god dyrevelferd en forutsetning for vår produksjon og våre forpliktelser er definert i vår egen dyrevelferdserklæring.

Dyrevelferdserklæringen gjelder for hele vår virksomhet, og for våre leverandører. Den Stolte Hane har leveringsavtale med 86 kyllingbønder lokalisert i Rogaland og 75 eggbønder lokalisert på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Vi stiller i tillegg spesifikke krav til dyrevelferd i vår leveringskontrakt. Alvorlige kontraktbrudd fører til oppsigelse av leveringsavtale.

Vårt standpunkt i gjeldende dyrevelferdsspørmål:

  • Den Stolte Hane har egen dyrevelferdserklæring
  • Den Stolte hane tar sterk avstand til genmanipulasjon og kloning av husdyr og dette skal ikke forekomme i verdikjeden bak våre kyllinger og verpehøner.
  • Det skal ikke forekomme rutinemessig lemlestelse av levende kyllinger og høner. I Norge er det forbud mot nebbtrimming, fjerning av kam eller deler av kam og kastrering av fjørfe. Tåklipping er nå forbudt i foreldredyrflokkene som leverer kyllinger og høner til DSH produsenter.
  • Alle våre høner og kyllinger skal ha tilgang til miljøberikelser
  • Alle våre kyllinger skal sjekkes ved ankomst til slakteri og bedøves med gass før avliving i samsvar med Norsk lovgivning.
  • Maks transporttid for kyllinger og verpehøner skal være 4timer
  • Alle kyllinger og verpehøns skal være frittgående innendørs eller utendørs.
  • Antall kg/m2 i kyllinghus reguleres nøye i iht nasjonalt regelverk og eget Dyrevelferdsprogram. Alle flokker som leveres til Den Stolte Hane skal minimum etterleve nasjonalt regelverk.
  • Det skal aldri brukes vekstfremmende stoffer som hormoner eller lavdose antibiotika
  • Den Stolte Hane har egen erklæring for bruk av antibiotika

dokumentert bedre velferd på våre kyllinggårder

Dyrevelferd handler om mer enn god helse. Kyllingene skal få utøve sin naturlig artsspesifikke atferd. Alle våre gårder er definert som Aktive gårder. En aktiv gård er beriket med aktiviseringselementer, også omtalt som miljøberikelser. Kyllingene får tilfredsstilt sine behov for eksempelvis strøbading, sosial lek, utforsking, hvile i høyden og bevegelse (hoppe, flakse). Forsøk har dokumentert at dette gir økt dyrevelferd gjennom et generelt høyere aktivitetsnivå og mer lek og utforsking. Kyllingene viser mer positiv atferd og forsøk tyder også på at aktiviseringen gir bedre beinhelse.

God helse og lav medisinbruk

Helsetilstanden og dyrevelferden blir godt ivaretatt gjennom langsiktig forebyggende helsearbeid. På grunn av dette er Norge i en unik posisjon i verdenssammenheng når det gjelder lite bruk av medisiner og kyllingene får derfor ikke antibiotika for å forebygge sykdom. Hos den Stolte Hane har vi aldri benyttet antibiotika hverken forebyggende eller som behandlingsform, og vi har en nullvisjon for bruk av antibiotika. Skulle det derimot bli helt nødvendig av dyrevelferdshensyn vil vi behandle, men da med en type antibiotika som ikke er kritisk viktig for humanmedisinen. Hos Den Stolte Hane ble bruken av narasin i kyllingfôret faset ut fra høsten 2015.

Noe av årsaken til den gode dyrehelsen blant fjørfe, er at vi følger “alt inn, alt ut”-prinsippet. Det innebærer at det i kyllinghuset kun er én besetning i perioden fra dyra settes inn til de slaktes. Etter at kyllingene er levert til slakting, blir husdyrrommet og tilstøtende rom grundig rengjort og desinfisert. Etter dette har huset en «tørketid» før neste besetning settes inn. På denne måten sikres det at det ikke overføres smitte fra én flokk til den neste.

KORTE AVSTANDER

I henhold til norsk lovgiving skal transporttiden av kyllinger være <12t. Den Stolte Hane kyllinger og høner skal aldri ha lengre transporttid enn 4 timer.

Kyllingen på Jæren har kort vei både fra rugeri til bonde og fra bonde til slakteri. Dette fører til at vi har korte avstander i alle ledd av verdikjeden av levende dyr. Gjennomsnitts transporttid for kyllinger fra DSH bønder er 40min (min 5min- maks 2,5t). Den Stolte Hane er opptatt av at kyllingene skal ha det sikkert og bra når de er på veien. Vi har avtale med et erfarent transportfirma med profesjonelle plukkelag. Transportfirmaet ble kåret til årets transportørbedrift i 2018.

Våre Gårdsklekkede kyllinger har i gjennomsnitt 17min til slakteri og en maks transportavstand på 55min.

Den Stolte Hane følger fortløpende opp nøkkeltall som er viktige for dyrevelferden. Det gjennomføres månedlige statusmøter med slakteri og transportør/plukkere og eventuelle avvik blir daglig sendt over til transportør for videre oppfølging.

Klekket og oppvokst på samme gård

Les mer om vår Gårdsklekkede Kylling her

våre bønder forklarer

I en serie publisert i sosiale medier forklarer våre bønder om dyrevelferd og miljøberikelser.

Kompetanse og kvalitetssystemer

Stolte bønder – Hanne og Amalie

Bærekraftig produksjon

All kjøttproduksjon slipper ut klimagasser. Dette skjer blant annet gjennom metan fra fordøyelsen til drøvtyggere og fra lystgass i husdyrgjødsel (fra blant annet fjørfe). FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har beregnet global gjennomsnittlig utslippsintensitet per kg slaktevekt for ulike dyreslag. I følge disse tallene er utslippsintensiteten for kylling i Norge kun 2 kg CO2-ekvivalenter per kg fjørfekjøtt. Globalt er gjennomsnittlig utslippsintensitet for fjørfe beregnet til 5 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt. Med andre ord: Norsk kylling er ikke bare best fra miljøhensyn blant norske husdyrproduksjoner, men også sammenliknet med kyllingproduksjonen på verdensbasis.

Les mer om vår bærekraftsstrategi her

kylling er et valg for fremtiden

Les mer om fremtidens matproduksjon her

våre driftsformer

Vi har to ulike driftsformer for våre kyllinger og tre ulike driftsformer for våre verpehøns.

kylling

Vanlig kylling

Ross 308, frittgående innendørs med miljøberikelse

Gårdsklekket kylling

Ranger Gold (saktevoksende), frittgående innendørs med miljøberikelse, hus med vinduer eller belysning med dagslyseffekt, større plass, små flokker og spesialutviklet fôr med redusert soyaandel

egg

Frittgående innendørs

med miljøberikselse

Frittgående ute/inne

med miljøberikelse og tilgang til uteareal

Økologisk

mindre flokker, tilgang til meget stort uteareal, økologisk fôr

bedre helse og velvære for våre kyllinger og høner

Vi deltar i en rekke samarbeids- og forskningsprosjekter

Les mer om våre samarbeidsprosjekter her