Dyrevelferd I selskapet

   

Den stolte hane og dyrevelferd

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet ansvarlig, og vi har et spesielt ansvar når vi driver med levende dyr. – Vi jobber systematisk med dyrevelferd, og vi stiller høye krav til våre bønder og til oss selv. Dyra er kjernen i vår virksomhet, og er derfor et område som tillegges ressurser og hvor vi jobber med stadig forbedring, sier Christin S. Bjønness, sjef for kvalitet og dyrevelferd i Den Stolte Hane.

Vi ønsker at dyrene våre skal ha gode forutsetninger for et godt liv. Dette innebærer en dyktig og engasjert bonde, et trygt fysisk oppvekstmiljø og god helse. Videre skal også dyra få tilfredsstilt sine naturlige adferdsbehov. Når dyrene har det godt, gir dette også høy kvalitet på maten og en god ressursutnyttelse i vår verdikjede. 

God dyrevelferd er helheten av hvordan dyra våre har det, og det begynner med bondens innsats. Andre faktorer spiller også inn, som kvaliteten på den daggamle kyllingen, fôret og forholdene i kyllinghuset, sier Christin.

Det å ivareta dyrevelferden og god dyrehelse er også en sentral del av å drive en bærekraftig virksomhet, både med tanke på økonomi og miljø. Våre bønder følger et strengt norsk regelverk og deltar i forskriftsfestet dyrevelferdsprogram. Den Stolte Hane har et eget team av veterinærer som følger opp og støtter bøndene.  Alle våre bønder har også forpliktet seg til vår Dyrevelferdserklæring.  

Vi etterstreber å sikre god dyrevelferd i hele verdikjeden og overvåker dyrevelferdsindikatorer for å sikre at kyllingene har det bra. 

 – Norsk kyllingproduksjon er den produksjonsformen i norsk landbruk hvor det samles inn mest data, noe som gjør at vi kan sette inn raske og effektive tiltak ved eventuelle utfordringer på den enkelte gård. Generelt har vi et høyt nivå på dyrehelsen, og dyktige bønder og Aktive gårder er noe av det som ivaretar dyrevelferden, forklarer Christin.

Da vi lykkes med forebyggende helsearbeid som bidrar til god dyrehelse, er det heller ikke bruk for antibiotika i produksjonen. Vår 0-visjon for bruk av antibiotika er viktig både for dyra og for samfunnet.